Ο αναμάρτητος Χριστός είχε ανάγκη Βαπτίσματος;  Σίγουρα όχι. Όμως, ταπεινωμένος, σαν να ήταν ένας επίγειος αμαρτωλός, πορεύτηκε να βαπτιστεί.  Ο Πρόδρομος τον εμπόδιζε, λέγοντάς Του: «Ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ Σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχη πρὸς μέ;»  Ο Κύριος ἀποκρίθηκε: «Ἄφες ἄρτι· οὕτω γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην». Δηλαδή:  Έτσι είναι, αλλά μη δυσκολεύεις, διότι πρέπει να εκπληρώσω κάθε εντολή του Θεού.  Και το βάπτισμα, ήταν θεϊκή εντολή: «Ὁ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι». Εντολή του Θεού προς τον Ιωάννη, την οποία έπρεπε να υπακούσει ο Χριστός.

Το νόημα των Θεοφανίων;   Το νόημα των Θεοφανίων φανερώνεται σ’ εκείνους, πού θα λουστούν στα νάματα του Ιορδάνη και θα καθαρίσουν με τον αγιασμό τις αισθήσεις τους από το καθημερινό σκοτάδι. Σ’ εκείνους πού θα πλησιάσουν το μυστήριο της σωτηρίας βιωματικά και θα λάβουν το μήνυμα του σωσμένου, πού είναι ο  παρατεινόμενος στους αιώνες Χριστός.

Με τα Θεοφάνια ξεκίνησε νέα ζωή;  Βεβαίως ξεκίνησε.  Αυτή τη μέρα, ο Θεάνθρωπος μας δώρισε «άφεση αμαρτιών»  και εισήλθαμε στη νέα «εν Χριστώ ζωή».  Μας δίνεται ευκαιρία μοναδική, να επιστρέψουμε ξανά κοντά στο Δημιουργό και Σωτήρα μας.  Αυτό, διακηρύσσεται από τη φοβερή μαρτυρία του Ιωάννη του Βαπτιστή: «Ἴδε ὁ ἀμνός τοῦ Θεοῦ, ὁ αἴρων τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου». Με την εμφάνιση της Αγίας Τριάδος την ώρα της Βάπτισης του Ιησού, το Βάπτισμα των χριστιανών, δεν είναι πλέον «ἐν ὕδατι», αλλά «ἐν Πνεύματι Ἁγίω».

Γιατί ονομάζονται και Φώτα;  Στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες τη μέρα των Θεοφανίων γινόταν και ο φωτισμός, δηλαδή, το βάπτισμα των κατηχουμένων, γι’  αυτό ονομάσθηκε και γιορτή των Φώτων.  Φυσικά δίνονται και άλλες ερμηνείες, όπως,  «Φώτα» γιατί φωτίζεται και λαμπρύνεται η  ψυχή του ανθρώπου και απαλλάσσεται από το σκοτάδι της αιώνιας κόλασης.

Πώς να γιορτάζουμε τη Θεία Βάπτιση;  Να τη γιορτάζουμε ευφραινόμενοι πνευματικά και όχι υλικά, εφαρμόζοντας τα λόγια του Προφήτη Ησαΐα: «Λουσθῆτε καθαρισθῆτε.  Ἀποβάλετε τήν κακία τῶν πράξεων σας ἀπ’ ἔμπροσθεν τῶν ὀφθαλμῶν μου».